Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Od systemu żarowego do ekorozwoju. Ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt historyczny

red. Tomasz Glowinski, red. Marek Zawadka

GAJT, 2016
Stron: 398
Dział:
ISBN: 9788362584857
 
 
 

 

red. Tomasz Glowinski, red. Marek Zawadka

GAJT, 2016

Dział:

Stron: 398

ISBN: 9788362584857

Spis treści

Tomasz Głowiński, Wstęp 7

Piotr Badyna, Łowiectwo jako forma ochrony przyrody 11

Jarosław Szymański, Między klasycyzmem a sentymentalizmem - postrzeganie środowiska i krajobrazu naturalnego w świetle wybranych osiemnastowiecznych źródeł śląskich 23

Szymon Kazusek, Pozwolenia na eksploatację lasów królewskich w Koronie za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego 37

Elżbieta Adamczyk, Władze miasta wobec zagrożeń środowiska naturalnego - z XIX-wiecznej przeszłości Krakowa 57

Krzysztof Broński, Gospodarowanie zasobami leśnymi w Galicji (zarys problematyki) 71

Robert Lipelt, Zasoby lasów w Galicji w drugiej połowie XIX  i na początku XX wieku, w świetle statystyk  państwowych 89

Patrycja Ziomek, Formy aktywności sudeckich towarzystw górskich w dziedzinie ochrony przyrody na  przełomie XIX i XX wieku 101

Agnieszka Latocha, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki regionu kłodzkiego w XIX i XXwieku 113

Cecylia Leszczyńska, Zasoby naturalne a struktura przemysłu: Podlasie w stuleciu 1870-1970 131

Elżbieta Słabińska, Ochrona zasobów leśnych w II Rzeczypospolitej na przykładzie działalności Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu 147

Jerzy Gapys, Gospodarka wodna i leśna w Wyszynie Fałkowskiej w świetle kopiału majątkowego 1927-1939 159

Aleksandra Arkusz, Zanieczyszczenie środowiska w Krakowie - przypadek Krakowskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa" 177

Dariusz Jarosz, Początki zainteresowania władz i społeczeństwa PRL zanieczyszczeniem powietrza 189

 

Paweł Grata, Problemy ochrony środowiska w Rzeszowie po  II wojnie światowej (1944-2014) 209

Beata Konopska, Andrzej Ciołkosz, Z góry widać lepiej - dane obrazowe o stanie środowiska naturalnego i ich użyteczność dla  władzy PRL 225

Jakub Kujawa, Zagrożenia ekologiczne na przykładzie regionu Pomorza i Kujaw w Polsce Ludowej 237

Karolina Rybicka, Rekultywacja środowiska naturalnego okolicy dwóch zbiorników poflotacyjnych byłych Zakładów Górniczych „Lena" w Wilkowie 259

Sylwia Straszak-Chandoha, Adriana Merta-Staszczak, Chemizacja rolnictwa a ochrona zasobów naturalnych w okresie PRL ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska 265

Zygmunt Woźniczka, Ochrona środowiska na Górnym Śląsku w okresie Polski Ludowej (zarys problemu) 281

Hubert Wilk, Wybrane aspekty rozwoju motoryzacji i jego wpływu na środowisko naturalne w powojennej Polsce 297

Sławomir Kamosiński, Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw a problem ochrony środowiska naturalnego 307

Adam Czmuchowski, Zasoby naturalne rejonu Gór Świętokrzyskich - w kontekście historycznym i współczesnym na przykładzie województwa świętokrzyskiego 327

Maciej Szymczyk, Ekologiczne aspekty wyrobu papieru od średniowiecza do czasów współczesnych - zarys problematyki 349

Jarosław Dulewicz, „Brudna woda brzegi rwie..." Zanieczyszczenie rzek wPolsce wlatach 1971-1989 (wybrane zagadnienia) 363

Beata Cichewicz, Agnieszka Szlęk, Finansowanie projektów proekologicznych wwojewództwie świętokrzyskim wramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego wlatach 2007-2013. Wybrane aspekty 379