Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Środowisko przyrodnicze w zarządzaniu przestrzenią i rozwojem lokalnym na obszarach wiejskich

Baran-Zgłobicka Bogusława , ,

Wydawnictwo: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2017
Stron: 478
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322790380

 

Autor: Baran-Zgłobicka Bogusława , ,

Wydawnictwo: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 2017

Dział:

Stron: 478

ISBN/ISSN: 9788322790380

Recenzowane opracowanie należy ocenić jako niezwy­kle potrzebne, prezentujące ewolucję poglądów i rozwią­zań prawno-administracyjnych. Kompleksowe ujęcie bez wątpienia ma charakter nowatorski, opiera się na bardzo dobrej znajomości literatury, realizowanych projektów ba­dawczych oraz procedury wykonawstwa i wdrażania do­kumentów planistycznych. Autorka od wielu lat specjalizuje się przede wszystkim w problematyce środowiskowej i pla­nistycznej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, które stanowią w sensie przestrzennym dominującą część terytorium naszego państwa.

Potencjalnych „Odbiorców” recenzowanego opracowa­nia można zdefiniować bardzo szeroko: naukowe środowi­ska przyrodników i planistów, praktycy w zakresie plano­wania przestrzennego i zarządzania rozwojem – zarówno wykonawcy opracowań, jak i realizatorzy w jednostkach samorządu terytorialnego oraz oczywiście studenci kie­runków przyrodniczych i planistycznych.

Z recenzji prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka