Wydawnictwo
Kliknij aby przejść do Wydawnictwa

Studia z dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej t.52/2

Wydawnictwo: Semper. Wydawnictwo Naukowe, 2017
Dział:
ISBN/ISSN: 12305057

 

Autor:

Wydawnictwo: Semper. Wydawnictwo Naukowe, 2017

Dział:

ISBN/ISSN: 12305057

Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej

2016 tom LI z. 2

Pod red. Andrzeja Nowaka i Daniela Boćkowskiego

Rocznik poświęcony najnowszej historii Rosji, Ukrainy, Białorusi, Bałkanów, Państw Bałtyckich, Węgier, Czech i Słowacji. Autorzy polscy i zagraniczni. Od 2014 rocznik ukazuje się w dwóch zeszytach.

ISSN 1230-5057. Format B5, s. 212, streszczenia w języku angielskim i rosyjskim. W sprawie numerów archiwalnych od t. XXVIII proszę kontaktować się z Wydawnictwem Naukowym Semper handlowy@semper.pl.

Spis treści

ARTYKUŁY

Adrianna Sznapik, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Kultury i Sztuki przed I wojną światową – próba działalności ponadzaborowej / Polish Society for the Preservation of Monuments of Culture and Art in Cracow before the First World War – an attempt at transpartitional activity

Joanna Gierowska-Kałłaur, Postaci czołowych działaczy białoruskich w świetle informacji Urzędu Komisarza Rządu na miasto Wilno w 1924 roku / Leading Belarusian activists in the light of information of the Governmental Commissar for the City of Vilnius in 1924

Przemysław Adamczewski, Śmierć katolikosa Ambrożego i jej wpływ na losy Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej w opinii Zygmunta Mostowskiego / The death of Catholicos Ambrosius of Georgia and its impact on the fate of the Georgian Orthodox Church in Zygmunt Mostowski’s opinion

Adrian Karolak, Kwestia reformy rolnej i powojennych granic Polski w audycjach rozgłośni im. Tadeusza Kościuszki / Questions of agrarian reform and post-war Polish frontiers in broadcasts of the Tadeusz Kościuszko Radio Station

Renata Król-Mazur, Rola Prawosławnego Autokefalicznego Apostolskiego Kościoła Gruzińskiego w konfliktach na Kaukazie Południowym / The role of Georgian Autocephalous Orthodox Church in South Caucasus conflicts

MATERIAŁY

Dariusz Miszewski, Polska polityka zagraniczna i rola wojska w geopolitycz- nych rozważaniach podpułkownika Tadeusza Zakrzewskiego / Polish Foreign Policy and the Role of the Military in Geopolitical Considerations Lieutenant Colonel Tadeusz Zakrzewski Addressed to Prime Minister General Władysław Sikorski

Marek Kazimierz Kamiński, Czechosłowacja w obliczu wrogiej postawy Niemiec i Włoch w 1938 roku / Czechoslovakia faced with a hostile attitude of Germany andItaly in 1938

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Łukasz Dryblak, Fiłosofow znów w Warszawie. Drugi tom Pism wybranych Dymitra Fiłosofowa Rosjanin w Polsce (1920–1936)

* * *

Wilno jako miejsce pamięci: Dangiras Maciulis, Dariusa Staliunas Lithuanian Nationalism and the Vilnius Question 1883–1940, Marburg 2015 (Marek Wojnar)

POLEMIKI

Jacek Jaguś, Polemika autora z artykułem recenzyjnym J. Gierowskiej-Kałłaur poświęconym książce Ludność białoruska województwa nowogródzkiego II Rzeczypospolitej w percepcji polskich elit regionu. Analiza społeczno-polityczna

Joanna Gierowska-Kałłaur, Odpowiedź na polemikę J. Jagusia

Wytyczne dla autorów
Zasady recenzowania artykułów