pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

SPIS TREŚCI:

Wstęp

1. Problem badawczy i cel badań
2. Uzasadnienie badań
3. Źródła dla badań i metody badań
4. Struktura książki

1. Parafia w życiu Kościoła
1.1. Parafia w Kościele pierwotnym
1.1.1. Formowanie się wspólnoty w Kościele pierwotnym oraz analiza pojęć
1.1.2. Struktura wewnętrzna wspólnot chrześcijańskich
1.1.3. Wewnętrzne relacje we wspólnotach chrześcijańskich
1.2. Współczesne teologiczno-prawne ujęcie parafii
1.2.1. Społeczność wierzących
1.2.2. Terytorialność
1.2.3. Osobowość prawna
1.3. Wzajemne relacje parafii, diecezji i Kościoła
1.3.1. Diecezja w relacji do Kościoła
1.3.2. Diecezja i parafia
1.3.2.1. Związek instytucjonalny diecezji i parafii
1.3.2.2. Rola biskupa diecezjalnego w życiu diecezji i parafii
1.3.2.2.1. Pozycja biskupa w diecezji
1.3.2.2.2. Prawa i obowiązki biskupa diecezji
1.3.2.2.3. Biskup a inni duchowni
1.3.3. Aplikacja zasady pomocniczości
1.4. Relacje międzyparafialne
1.5. Parafia w relacji do innych kościelnych struktur
1.6. Parafia jako struktura Kościoła w regulacjach państwowych
1.7. Podsumowanie

2. Konstrukcja wewnętrzna parafii
2.1. Duchowni parafialni i duchowni związani z parafią
2.1.1. Duchowni w ogólności
2.1.1.1. Urząd duchowny u luteranów
2.1.1.1.1. Powszechne kapłaństwo
2.1.1.1.2. Urząd kościelny
2.1.1.1.3. Dopuszczenie do ordynacji oraz trwałość urzędu duchownego
2.1.2.2. Stan duchowny u katolików
2.1.2.2.1. Powszechne kapłaństwo
2.1.2.2.2. Urzędowe kapłaństwo
2.1.2.2.3. Dopuszczenie do święceń i trwałość święceń
2.1.2.3. Konsekwencje ujęcia stanu duchownego dla władzy duchownych
2.1.2.4. Analogiczne obowiązki i prawa duchownych luterańskich i katolickich
2.1.2.4.1. Prowadzenie przykładnego życia
2.1.2.4.2. Osobiste uświęcanie
2.1.2.4.3. Zachowanie tajemnicy
2.1.2.4.4. Zachowanie karności i odpowiedzialności
2.1.2.4.5. Działalność ekumeniczna
2.1.2.4.6. Noszenie stroju kościelnego
2.1.2.4.7. Prawa socjalne
2.1.2.4.8. Duchowni a funkcje publiczne
2.1.2.4.9. Duchowni a prawa polityczne
2.1.2. Proboszcz
2.1.3. Inni duchowni
2.1.3.1. Mutacje stanowiska proboszcza
2.1.3.2. Wikariusz
2.1.3.3. Pozostali duchowni
2.1.3.3.1. Pozaparafialne stanowiska kościelne
2.1.3.3.2. Duszpasterze środowiskowi
2.1.3.3.3. Diakoni
2.1.4. Osoby, którym powierzono pieczę nad parafią
2.2. Parafianie
2.2.1. Przynależność do parafii
2.2.2. Prawa i obowiązki parafian
2.2.2.1. Zachowanie jedności
2.2.2.2. Prowadzenie życia chrześcijańskiego
2.2.2.3. Udział w nabożeństwach
2.2.2.4. Troszczenie się o dobro materialne Kościoła
2.2.2.5. Poważanie i posłuszeństwo wobec Kościoła
2.2.2.6. Ewangelizacja i apostolstwo
2.2.3. Działanie indywidualne parafian
2.2.4. Stowarzyszenia parafian
2.3. Struktury kolegialne działające w parafiach
2.3.1. Katolickie struktury kolegialne
2.3.1.1. Rada duszpasterska
2.3.1.2. Rada do spraw ekonomicznych
2.3.1.3. Podsumowanie
2.3.2. Luterańskie struktury kolegialne
2.3.2.1. Zgromadzenie Parafialne
2.3.2.2. Komitet Parafialny
2.3.2.3. Rada Parafialna
2.3.3. Porównanie struktur katolickich i luterańskich
2.4. Podsumowanie

3. Działalność parafii
3.1. Nauczanie
3.1.1. Głoszenie / zwiastowanie Słowa Bożego
3.1.2. Słuchanie Słowa Bożego
3.1.3. Pogłębianie wiedzy chrześcijańskiej
3.1.4. Katecheza
3.1.5. Wychowanie chrześcijańskie
3.1.6. Działalność ekumeniczna
3.1.7. Działalność ewangelizacyjna
3.1.8. Działalność w życiu społecznym i kulturalnym
3.2. Uświęcanie
3.2.1. Liturgia
3.2.2. Sakramenty jedności chrześcijańskiej
3.2.2.1. Parafia wspólnotą ochrzczonych
3.2.2.2. Parafia wspólnotą eucharystyczną
3.2.2.3. Współuczestnictwo w sakramentach chrztu i Eucharystii
3.2.3. Inne nabożeństwa
3.2.4. Małżeństwo osób o różnej przynależności wyznaniowej
3.2.5. Pogrzeb i cmentarze
3.2.5.1. Liturgia pogrzebu
3.2.5.2. Kremacja
3.2.5.3. Cmentarze
3.2.6. Dni świąteczne i dni pokuty
3.2.7. Kościoły i kaplice
3.3. Rządzenie
3.3.1. Administracja
3.3.2. Dobra materialne
3.3.3. Działalność charytatywna
3.4. Podsumowanie

Zakończenie
1. Prawa i obowiązki parafii katolickiej i luterańskiej
1.1. Istnienie i trwanie
1.2. Jedność
1.3. Autonomia
1.4. Podmiotowość
1.5. Ortodoksja i praworządność
1.6. Partycypacja i pomoc
1.7. Głoszenie / zwiastowanie Słowa Bożego oraz sprawowanie Eucharystii / Sakramentu Ołtarza
1.8. Egalitaryzm
1.9. Integralność
1.10. Misyjność
1.11. Dobra materialne
1.12. Uwaga jurydyczna
2. Obszary współpracy pomiędzy parafiami katolickimi i luterańskimi
3. Perspektywy ekumeniczne

Bibliografia
1. Źródła
1.1. Źródła teologiczno-normatywne
1.2. Źródła drugorzędne
2. Literatura przedmiotu

Wykaz skrótów
Abstract
Table of contents


(c) Księgarnia Akademicka