pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 
Celem autora jest – jak sam to ujmuje – po pierwsze, umieszczenie Jonasa w ramach szeroko dyskutowanej problematyki krytyki postępu technicznego, a po drugie – zaprezentowanie zasady odpowiedzialności jako idei związanej z całą twórczością Jonasa (a nie tylko książką pod tym tytułem). (...) Ksiażka w sposób udany opisuje – postępując w ślad za różnymi pismami Jonasa – jak rozumie on „proces pozbawiania świata jego wymiaru etycznego”, a następnie, jaka jest jego reakcja. Mianowicie twierdzi, że powstrzymanie narastającego zagrożenia dla środowiska i istnienia ludzkości, wywołanego przez nieokiełznany rozwój nauki i techniki, wymaga przywrócenia owego wymiaru etycznego. Utworzenie nowożytnej nauki jest wedle Jonasa centralnym momentem w procesie neutralizacji bytu, najpierw przyrody, a potem w pewnym stopniu człowieka.z recenzji profesora Stanisława Krajewskiego Autor książki umiejętnie wydobywa walory przedstawianych koncepcji i propozycji, ale także odsłania ich słabsze strony. Na szczególnie aprobatywną uwagę zasługują te analizy, w których prezentuje on sposób pojmowania przez Jonasa odpowiedzialności, gdy ukazuje cechy ludzkich powinności i zobowiązań związanych z odpowiedzialnością, gdy zastanawia się nad totalnym i czasowym wymiarem odpowiedzialności. Z uznaniem również należy odnotować analizy porównawcze to, jak autor zestawia zasadę odpowiedzialności z innymi koncepcjami etycznymi, min. z kategorycznym imperatywem Kanta.z recenzji profesora Włodzimierza Tyburskiego Podziękowania Wstęp   Stan badań   Założenia metodologiczne Cel i struktura książki   Część IKategoria życia i antropologia Hansa Jonasa, czyli o filozoficznych fundamentach zasady odpowiedzialnościRozdział 1. Życie i metoda Hansa Jonasa  1.1. Biografia Hansa Jonasa    1.2. Metoda Hansa Jonasa Rozdział 2. Związki Jonasa z filozofią życia     2.1. Artur Schopenhauer i Hans Jonas o popędzie płciowym   2.2. Fryderyk Nietzsche i Hans Jonas o przetrwaniu gatunku   2.3. Eros  Rozdział 3. Rola pojęcia życia w koncepcji filozoficznej Jonasa  3.1. Przemiany w stosunku człowieka do życia i śmierci, materii i ducha 3.2. Krytyka idealizmu i materializmu 3.3. Problem psychofizyczny i jego związek z zasadą odpowiedzialności   3.4. Życie – poza dualizmem i dwoma monizmami     Rozdział 4. Antropologia autora Zasady odpowiedzialności  4.1. Ernst Bloch i Hans Jonas o człowieczeństwie     4.2. Stosunek człowieka do natury   4.3. Zdolność do wytwarzania obrazów wyznacznikiem człowieczeństwa  4.4. Obrazowanie, prawda i fałsz   4.5. Wnioski na temat koncepcji człowieka uznawanej przez Jonasa  Część IIHans Jonas o historycznych źródłach naukowej rezygnacjiz odpowiedzialności etycznejRozdział 5. Analiza pojęcia prawdy o przeszłości w ujęciu Hansa Jonasa   5.1. Pojęcie prawdy   5.2. Bóg jako kronikarz świata   5.3. Postrzeganie przez Jonasa sposobu zachodzenia intelektualnych przemian   Rozdział 6. Kształtowanie się idei neutralności aksjologicznej bytu w ujęciu Hansa Jonasa   6.1. Klasyczny obraz świata – co zostaje odrzucone w wyniku neutralizacji aksjologicznej bytu  6.2. Radykalny gnostycyzm     6.3. Rewolucyjny charakter opisywanych przemian   6.4. Przemiany w astronomii dokonane przez Mikołaja Kopernika   6.5. Nieograniczony wszechświat   Rozdział 7. Matematyzacja wszechświata   7.1. Nauka między empirią a matematyką       7.2. Johannes Kepler o eliptycznych orbitach ciał niebieskich i roli Słońca 7.3. Matematyczna harmonia świata w teorii Johannesa Keplera  7.4. Następstwa przyjęcia ilościowej koncepcji wiedzy     Rozdział 8. Galileusz – empiryczne potwierdzenia kopernikańskiej kosmologii   8.1. Nowa dynamika Galileusza     8.2. Teoria prostoty natury i jej aksjomatyczny charakter   8.3. Nowa metafizykaRozdział 9. Rola Francisa Bacona w kształtowaniu się nauk przyrodniczych  9.1. Stosunek Francisa Bacona do tradycji       9.2. Sposób zdobywania wiedzy według Francisa Bacona   9.3. Teoria idoli Francisa Bacona   9.4. Oddziaływania Francisa Bacona na metodologię nauk przyrodniczych   9.5. Podział ludzkiego doświadczenia na naukowe i pozanaukowe   Rozdział 10. René Descartes i świat aksjologicznie zneutralizowany   10.1. Jasność i wyraźność jako kryterium racjonalności   10.2. Świat aksjologicznie zneutralizowany Część IIIZasada odpowiedzialności Hansa JonasaRozdział 11. Treść zasady odpowiedzialności     11.1. Odpowiedzialność w ujęciu Hansa Jonasa 11.2. Odpowiedzialność rodzicielska i odpowiedzialność polityczna  11.3. Totalny i czasowy wymiar odpowiedzialności    11.4. Wybiegający w przyszłość charakter odpowiedzialności   11.5. Stanowisko etyczne Jonasa na tle poprzedzających je koncepcji etycznych   11.6. Kant i Jonas – imperatyw kategoryczny a zasada odpowiedzialności Rozdział 12. Zmiany w sytuacji człowieka w świecie     12.1. Zasada odpowiedzialności w kontekście przewidywania przyszłości  12.2. Miejsce techniki w życiu człowieka     12.3. Postęp techniczny 12.4. Specyfika nowoczesnej utopii   12.5. Wolność i konieczność a ludzka godność    12.6. Potrzeba nowej etyki Rozdział 13. Metafizyka zasady odpowiedzialności – o wyprowadzaniu powinności z bytu  13.1. Cele i wartości 13.2. Celowościowy charakter rzeczywistości     13.3. Kosmologia  13.4. Bóg i odpowiedzialność w koncepcji Jonasa     13.5. Konsekwencje zasady odpowiedzialności    Zakończenie  Bibliografia   Indeks nazwisk   Summary   

(c) Księgarnia Akademicka