pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

SPIS TREŚCI

Wstęp

 

Elżbieta Rączy

Źródła do dziejów Żydów w Rzeszowie w czasie niemieckiej okupacji zgromadzone w archiwach i placówkach naukowych w Polsce

 

Wacław Wierzbieniec, Joanna Potaczek, Bratislav Princ

Strony internetowe odnoszące się do dziejów rzeszowskich Żydów w czasie Holo­caustu

 

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE

Charakterystyka rzeszowskiej placówki Gestapo i jej obsady personalnej z akt postępowania Sądu Krajowego w Hanowerze w sprawie przeciwko Adolfowi Schusterowi

 

ŻYCIE CODZIENNE

Obwieszczenie z 13 września 1939 r. o oznakowaniu sklepów aryjskich
i żydow­skich

 

Odezwa Gminy Żydowskiej do współwyznawców o oznakowaniu sklepów Gwiaz­dą Dawida

 

Odezwa Przełożonego Gminy Żydowskiej dra [Bernarda] Kleinmanna do Żydów o rejestracji mężczyzn

 

Wezwanie Przełożonego Gminy Żydowskiej dra [Bernarda] Kleinmanna do Ży­dów z 24 stycznia 1940 r. do stawienia się do prac przymusowych

 

Wezwanie Przełożonego Gminy Żydowskiej dra [Bernarda] Kleinmanna do Ży­dów z 24 stycznia 1940 r. do zgłaszania majątku żydowskiego

 

Odezwa Żydowskiej Gminy Wyznaniowej do Żydów o obowiązku rejestracji lud­ności żydowskiej

 

Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 8 maja 1940 r. dotyczące zaka­zu korzystania przez żydowską ludność
z wyznaczonych ulic w mieście

 

Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 5 sierpnia 1940 r. uzupełniające 108/2016 rozporządzenie z 8 maja 1940 r.
o ograniczeniu miejsc przebywania żydow­skiej ludności w mieście

 

Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 6 sierpnia 1940 r.
o godzinie policyjnej dla Żydów

 

Ogłoszenie Urzędu Szkolnego przy Gminie Żydowskiej o zapisach dzieci do ży­dowskiej szkoły elementarnej

 

Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 17 września 1940 r.
o ograni­czeniu miejsc przebywania żydowskiej ludności w mieście

 

Rozporządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 30 września 1940 r.
o zmianie godziny policyjnej dla Żydów

 

Zarządzenie policyjne z 27 czerwca 1941 r. o ograniczeniu zakupów dokonywa­nych przez Żydów na rynkach

 

Trzecie rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa Franka
o ograniczeniu miejsca pobytu w Generalnym Gubernatorstwie
z 15 października 1941 r

 

Zarządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 17 grudnia 1941 r.
o utworzeniu żydowskich dzielnic mieszkaniowych na obszarze powiatu rzeszowskiego  

       

Zarządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 25 czerwca 1942 r.
o przesiedleniu Żydów z powiatu rzeszowskiego do getta w Rzeszowie

 

Zarządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 5 stycznia 1942 r.
o zakazie wcho­dzenia przez aryjczyków na teren dzielnic żydowskich w Rzeszowie i Kolbu­szowej

 

Ogłoszenie Starosty Powiatowego z 6 lipca 1942 r. o wysiedleniu Żydów z getta rzeszowskiego

 

Zarządzenie policyjne Starosty Powiatowego z 7 lipca 1942 r.
o zmniejszeniu tere­nu getta w Rzeszowie

 

Sprawozdanie Referatu Wysiedleńców przy Gminie Żydowskiej
z działalności w latach 1940-1941

 

Pismo do wiceprezesa Żydowskiej Samopomocy Społecznej w Krakowie dra Judy Zimmermanna o składzie rzeszowskiego Komitetu Opiekuńczego Powiato­wego Żydowskiej Samopomocy Społecznej

 

Sprawozdanie z pobytu w Rzeszowie przedstawiciela Żydowskiej Samopomocy Społecznej z Krakowa [niedatowane]

 

Sprawozdanie z pobytu w Rzeszowie w dniach 20-21 października
1941 r. przed­stawiciela Żydowskiej Samopomocy Społecznej
z Krakowa

 

Pismo Komitetu Opiekuńczego Powiatowego w Rzeszowie do Prezydium Żydow­skiej Samopomocy Społecznej w Krakowie w sprawie pomocy pieniężnej

 

Pismo Komitetu Opiekuńczego Powiatowego w Rzeszowie z 19 maja
1941 r. do Prezydium Żydowskiej Samopomocy Społecznej
w Krakowie w sprawie po­mocy pieniężnej

 

Sprawozdanie Komitetu Opiekuńczego Powiatowego w Rzeszowie z akcji pas­chalnej

 

Pismo L. Jakubowicza do Hersza Wassera z 21 grudnia 1941 r. w sprawie ucieki­nierów żydowskich z Wilna

 

Fragment z Biuletynu „Oneg Szabat" opisujący sytuację Żydów
w Rzeszowie w czerwcu 1942 r

 

Zeznania powojenne świadków dotyczące sytuacji Żydów w getcie rzeszowskim i akcji „likwidacyjnych" składane w czasie procesu Adolfa Schustera

 

Relacja Henryka Wirskiego (M. Reicha) o akcjach wysiedleńczych z getta rzeszow­skiego i o antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu

 

Relacja Dawida Raaba o sytuacji Żydów w getcie rzeszowskim, akcjach deporta­cyjnych i antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu

 

Protokół przesłuchania Banjamina Laszczowera z Rzeszowa o akcjach wysiedleń­czych z getta w Rzeszowie i zbrodniczej działalności Amona Gotha w obozie w Płaszowie

 

Protokół przesłuchania świadka Naftalego Bauma z Rzeszowa o sytuacji więźniów żydowskich w obozie w Płaszowie, zbrodniczej działalności Amona Gotha i innych Niemców

 

Oświadczenie Frojma Leistena o antyżydowskiej działalności komisarza miejskie­go Alberta Pavlu

 

Protokół przesłuchania świadka Henryka Starysolca o antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu

 

Oświadczenie Edwarda Landaua o akcjach zagłady i antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu

 

Protokół przesłuchania świadka Mozesa Reicha o antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu

 

Protokół przesłuchania świadka Abrama Ojzerowicza o antyżydowskiej działalno­ści komisarza miejskiego Alberta Pavlu

 

Protokół przesłuchania świadka Mońka Hebera o antyżydowskiej działalności komisarza miejskiego Alberta Pavlu

 

Oświadczenie Leona Warenberga o antyżydowskiej działalności komisarza miej­skiego Alberta Pavlu

 

Protokół przesłuchania świadka Jana Czacha o zbiorowej egzekucji Żydów w lesie „Bór" koło Głogowa Małopolskiego w 1942 r

 

Protokół przesłuchania świadka Edmunda Rączego o zbiorowej egzekucji Żydów w lesie „Bór" koło Głogowa Małopolskiego w 1942 r

 

Relacja Hanki Gross o ukrywaniu się grupy Żydów w getcie rzeszowskim

 

Relacja Zygmunta Grossa o akcjach „wysiedleńczych" z rzeszowskiego getta i sy­tuacji więźniów żydowskich w obozie w Szebniach

 

Relacja Miny Kalb o akcjach „wysiedleńczych" z rzeszowskiego getta i sytuacji więźniów żydowskich w obozie w Szebniach

 

Relacja Anny Selinger o przebiegu akcji likwidacyjnej w getcie i pomocy udzielonej jej przez Polaków

 

Sentencja wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 29 sierpnia 
1947 r. w sprawie znęcania się żydowskiego nadzorcy nad  żydowskimi robotnikami

 

Protokół rozprawy głównej w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z 13 maja 1948 r. w sprawie ujęcia i oddania w ręce niemieckie ukrywającego się Żyda przez dwóch Polaków

 

Sentencja wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 24 lutego 1949 r.
w sprawie znęcania się Polaka nad ludnością żydowską

 

Wyrok i uzasadnienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 4 października
1949 r. w sprawie znęcania się Polaka nad podległymi mu żydowskimi robotnikami    

    

Sentencja wyroku Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 14 października 1949 r. w sprawie ujęcia przez Polaków i oddania w ręce niemieckie ukrywających się Żydów

 

Wyrok i uzasadnienie Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z 16 sierpnia
1950 r. w sprawie zamordowania przez Polaka dwóch Żydówek

 

Spisy ludności żydowskiej zamieszkałej w Rzeszowie w okresie okupacji nie­mieckiej

 

Wykaz zmarłych Żydów w Rzeszowie w latach 1939-1942


(c) Księgarnia Akademicka