pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 


Udostępnij
 

Książka Prasa Żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości, pod redakcją Agnieszki Karczewskiej i Słaromira Jacka Żurka, stanowi ciekawe i wszechstronne opracowanie prezentujące problematykę żydowskiego czasopiśmiennictwa od XIX do końca XX wieku, zarówno na ziemiach polskich, jak również w Izraelu. Jej trzon stanowi piętnaście artykułów o charakterze prasoznawczym, literaturoznawczym, historycznym i medioznawczym autorstwa naukowców z Polski, Niemiec, Francji i Izraela [...]. Znaleźć wśród nich można cenne, niezwykle poznawcze i oparte na szerokiej bazie źródłowej opracowania, które wpisują się w długi szereg ciekawych, solidnie opracowanych i prezentujących wysoki poziom merytoryczny publikacji z serii "Pracownia Literatury Polsko-Żydowskiej KUL".

Dr hab. Adam Kopciowski (UMCS)

 

Prezentowany tom oceniam wysoko, jest to pozycja ważna i potrzebna, poszerzająca obecny stan wiedzy o istotne informacje. Czasopisma wydawane przez Żydów w dawnej Polsce od lat są przedmiotem zainteresowania naukowców, jednak z racji obszerności i wszechstronności materiału źródłowego nadal istnieje potrzeba - wskazywana także we wstępie do monografii - rozwijania badań nad polsko-żydowską prasą. Dzięki nim możliwe stanie się poznanie Żydów polskich, ich miejsca i roli w państwie i kulturze polskiej, dynamiki i uwarunkowania stosunków polsko-żydowskich i żydowsko-polskich [...]. Monografia Prasa żydów polskich. Od przeszłości do teraźniejszości jest ważnym wkładem merytorycznym do tego dyskursu naukowego.

Dr hab. Wojciech Kruszewski, prof. KUL


(c) Księgarnia Akademicka