Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2014, nr 29

Szlachta Bogdan red. , ,

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2014
Stron: 418
Dział:
ISBN/ISSN: POL29

 

Autor: Szlachta Bogdan red. , ,

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2014

Dział:

Stron: 418

ISBN/ISSN: POL29

Bogdan Szlachta
Od redakcji

Stanisław Dziwisz
Słowo wstępne

Piotr Mazurkiewicz
Polityka i wartości w działaniach Jana Pawła II na arenie międzynarodowej
The policy and values in John Paul IIs activity in the field of international politics
Luigi Negri
Il significato internazionale del magistero sociale del Santo Gio vanni Paolo II P.M.
The international significance of St. John Paul IIs social teaching
Lorenzo Ornaghi
Comunit internazionale e famiglia umana nel pensiero e nellazione di Giovanni Paolo II
The international community and the global affairs in the teaching and activity of John Paul II
Celestino Migliore
Stolica Apostolska i główne problemy Narodów Zjednoczonych w okresie pontyfikatu Jana Pawła II
The Holy See and the main problems of the United Nations during the course of John Paul IIs pontificate
Giovanni Barberini
Giovanni Paolo II e lEuropa
John Paul II and Europe
Roberto Formigoni
Giovanni Paolo II al Parlamento Europeo nel 1988. La promozione dei valori umani, eredit dellEuropa e sal vaguardia della sua identit
John Paul II in the European Parliament in 1998. The promotion of human values, the European roots and the defense of European identity
Thomas HongSoon Han
Giovanni Paolo II: testimone della speranza per lAsia
John Paul II: the witness of faith for Asia
Henryk Hoser
Jan Paweł II i obecność Stolicy Apostolskiej na Czarnym Lądzie
John Paul II and the presence of the Holy See on the Black Continent
Enrique Elias Dupuy
LAmerica Latina nelloperato della Santa Sede durante il Pontificato di Giovanni Paolo II
Latin America as a field of the activity of the Holy See during John Paul IIs pontificate
Manuel Monteiro de Castro
Giovanni Paolo II pellegrino di pace e di speranza in Messsico, San Sal vador e Fatima nelle testimonianze di un Nunzio Apostolico
John Paul II the pilgrim of peace and hope in Mexico, Salvador and Fatima in the recollections of an Apostolic Nuntio
Maciej Mróz
Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej w latach 19781989/1990: idee i wartości w działaniu
The eastern policy of the Holy See in the years 1978 1989/1990: the ideas and values in action
Tadeusz Pieronek
Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej
The concordat policy of the Holy See with special reference to the countries of Central and Eastern Europe
Józef Krukowski
Funkcje stabilizacyjne konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku w procesie normalizacji stosunków państwoKościół
The stabilizing functions of the Concordat between the Holy See and Poland of 1993 in the process of the normalization of the relations between the Church and the state
Hanna Suchocka
Jan Paweł II wobec zmian w Polsce w związku z wejściem do Unii Europejskiej
John Paul IIs position toward the changes in Poland associated with joining the European Union
Józef Kowalczyk
Stosunki Polski ze Stolicą Apostolską i kwestia konkordatu z 1993 roku prezentacja książki Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską 1993/1998
The relations between Poland and the Holy See and the question of the concordat of 1993. A presentation of a book The Concordat between the Holy See and the Republic of Poland 1993/1998
Krzysztof Strzałka
Dyplomacja czasów przełomu Jan Paweł II i kształtowanie się dyplomacji publicznej
The diplomacy of the times of momentous events. John Paul II and the formation of the public diplomacy of the Holy See
Paweł Ptasznik
Jan Paweł II i ekumenizm
John Paul II and ecumenism
Jacek Moskwa
Jan Paweł II wobec wartości kultury
John Paul II position toward the values of culture
Hanna Suchocka
Wstęp

Giovanni Lajolo
Polityka konkordatowa Stolicy Apostolskiej

Krzysztof Krasowski
Konkordat polski z 1925 roku. Geneza postanowienia wykonanie

Hieronim Fokciński
Działalność Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej w okresie II wojny światowej

Achille Silvestrini
Stosunki Stolicy Apostolskiej z Polską widziane z perspektywy Ostpolitik

Alojzy Orszulik
Droga do pełnej normalizacji stosunków między państwem i Kościołem oraz między PRL a Stolicą Apostolską

Józef Kowalczyk
Znaczenie Konkordatu zawartego między Polską i Stolicą Apostolską w 1993 roku dla nowego uregulowania relacji Kościoła katolickiego z państwem demokratycznym

Krzysztof Skubiszewski
Miejsce Stolicy Apostolskiej w polskiej polityce zagranicznej w latach 19891993

Marek Inglot
Podsumowanie

Hanna Suchocka
Ocena konkordatu w dwadzieścia lat po jego podpisaniu

Robert Węgrzyn
Kontrowersje wokół polskiego konkordatu
Controversies about the Polish concordat


Małgorzata Gaszyńska Magiera
Ojczyzna w homiliach i przemówieniach Jana Pawła II wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski w latach 19791987
Homeland in John Paul IIs homilies and speeches given during the pilgrimages to Poland (1979 1987)