Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

LingVaria 2007, nr 4

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2007
Stron: 230
LingVaria, 4
Dział:
ISBN/ISSN: LV20072
Wydanie papierowe

9,99 8,99

Pozycja dostępna

 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2007

LingVaria, 4

Dział:

Stron: 230

ISBN/ISSN: LV20072

LingVaria - czasopismo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, poświęcone zagadnieniom języka polskiego i polonistycznego językoznawstwa, jego historii i współczesności.

Spis treści

Zagadnienia ogólne

 • Wacław Cockiewicz, Na peryferiach aspektu

 • Eugenia A. Karpiłowska, Gniazda słów jako językowy obraz świata. Perspektywy badań porównawczych

 • Aneta Załazińska, Po co językoznawcy badania gestów, po co badaniom gestów językoznawca?


 • Polszczyzna współczesna

 • Iwona Burkacka, Ucięcia w procesie sufiksacji

 • Małgorzata Jaracz, Stereotypy nazwisk polskich a współczesna świadomość językowa

 • Anna Martowicz, Sposoby wyrażania relacji uprzedniości, następczości, przyczynowej, warunkowej i celowej we współczesnej polszczyźnie

 • Władysław Śliwiński, O pewnym sposobie badania kolokacji w tekstach urzędowych

 • Piotr Żmigrodzki, Z leksykograficznej listy nieobecności: przymiotnik ocenny


 • Polszczyzna historyczna

 • Aleksandra Janowska, O roli analogii w słowotwórstwie (na przykładzie czasowników staropolskich)

 • Magdalena Pastuchowa, Dlaczego słowotwórstwo leksykalistyczne? Ogląd faktów diachronicznych


 • Z przeszłości językoznawstwa polskiego

 • Bogusław Dunaj, Wspomnienie o Profesorze Mieczysławie Karasiu (w 30 rocznicę śmierci)

 • Jan Godyń, Ewa Ostrowska (1907-1977). Badaczka językowego piękna (w stulecie urodzin i trzydziestolecie śmierci)

 • Mirosław Skarżyński, Nieznane listy Jana Baudouina de Courtenay do Kazimierza Nitscha z lat 1905-1928. Cz. II: 1911-1928


 • Debiuty naukowe

 • Anna Andrzejczuk, (Nie) tylko w liczbie mnogiej. Rozważania o szeroko rozumianych plurale tantum

 • Jagoda Bloch, To nie jest pytanie do głowy państwa, czyli o strategiach nieudzielania odpowiedzi dziennikarzom przez osoby publiczne. Cz. 2: Implicytne strategie nieudzielania odpowiedzi

 • Jakub Jankowski, Problematyczne w tłumaczeniu na język polski idiomy i słowa portugalskie na podstawie opowiadania Wieczna Prządka Mia Couto

 • Anna Matyka, Aktywność słowotwórcza przyimków przestrzennych

 • Magdalena Przygudzka, Gniazda słowotwórcze leksemów dotyczących kultu religijnego

 • Magdalena Wanot, Gniazda słowotwórcze od nazw krajów (państw) europejskich. Zakres potencjalności


 • Dopiski do wcześniejszych artykułów

 • Kazimierz Sikora, Jeszcze w sprawie gwarowych liczebników


 • Kronika

 • Doktorat honorowy dla prof. Wojciecha Smoczyńskiego

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku - w poszukiwaniu nowych rozwiązań"

 • Habilitacje i doktoraty z językoznawstwa na Wydziale Polonistyki w roku akademickim 2006/07

 • Ukazały się drukiem w środowisku krakowskim