Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Politeja 2009, nr 11

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009
Stron: 501
Politeja, 11
Dział:
ISBN/ISSN: POL11

 

Autor:

Wydawnictwo: Księgarnia Akademicka, 2009

Politeja, 11

Dział:

Stron: 501

ISBN/ISSN: POL11

SPIS TREŚCI:

Ze wspólną historią do wspólnej przyszłości. Przemówienie Ministra Spraw
Zagranicznych Republiki Litewskiej Pana Vygaudasa Usackasa
na Uniwersytecie Jagiellońskim wygłoszone w dniu 21 kwietnia 2009 roku

ARTYKUŁY:
RZECZYWISTOŚĆ I DZIEDZICTWO PRL-U

Lech Mażewski, Ustrój PRL a typy ustrojów w Polityce Arystotelesa
Janusz Goćkowski, Pan Cogito w spustoszonym stuleciu (tradycyjny inteligent
wobec komunistycznej socjotechniki)
Krzysztof Brzechczyn, Społeczna rola uczonego a rola tajnego współpracownika
organów bezpieczeństwa państwa. O wpływie posttotalitarnego dziedzictwa
Karolina Golemo, Polska komunistyczna i Polska "solidarnościowa" w oczach
włoskiej lewicy. Opinie ekspertów

ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWE

Maja Megier, Liberalizacja handlu czy zagraniczna pomoc gospodarcza?
Zwalczanie biedy i nierówności w dobie globalizacji
Rafał Riedel, Kontestacja państwa dobrobytu a integracja europejska -
perspektywa neofunkcjonalistyczna
Krzysztof Żarna, Wybrane aspekty przystąpienia Republiki Słowackiej do Unii
Europejskiej (1 maja 2004 roku)
Wojciech Szczepański, Wyzwania polityczne i społeczne towarzyszące procesowi
integracji Chorwacji z Unią Europejską
Dominika Mikucka-Wójtowicz, Tendencje autorytarne w chorwackiej polityce
drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku - przyczyny zahamowania
procesu demokratyzacji
W.J. Korab-Karpowicz, Turcja na rozdrożu - europeizacja czy islamizacja?
Ewa Szczepankiewicz, Niedokończona dekolonizacja Sahary Zachodniej -
historia i perspektywy rozstrzygnięcia konfliktu
Paulina Matera, Stany Zjednoczone Ameryki wobec członkostwa Wielkiej
Brytanii w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej
Marta Młodzianowska, Współczesna amerykańska religijność. Odczucia,
postawy i praktyki religijne protestantów w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Patrycja Lipold, Międzynarodowi gracze. Wymiana technologii nuklearnej
pomiędzy Koreą Północną a Pakistanem

MYŚL POLITYCZNA

Tomasz Szczech, Jan Kalwin - nietolerancja umiarkowana
Czesław Wróbel, Zbiorowości ludzkie oraz kryteria ich oceny w filozofii
Stanisława Staszica
Rafał Kuś, Myśl polityczna Feliksa Młynarskiego
Ryszard Tomczyk, Kyrył Trylowśkyj i jego ostatnie polityczne przedsięwzięcie:
Ukraińska Partia Socjalistyczno-Radykalna Lewica w latach 1927-1928
Rafał Olszowski, Russell Kirk i koncepcja Niezmiennych Zasad
Adrian Powęska, Hermeneutyczny dyskurs rozumienia. Człowiek, tożsamość
i tradycja kulturowa w filozofii Hansa-Georga Gadamera
Marek Delong, Historia idei według Isaiaha Berlina
Howard Williams, Situating Nationalism and Nationalist Theory
Marta Soniewicka, Współczesny spór o koncepcję człowieka w społeczeństwie
liberalnym

VARIA

Bogumił Grott, Wiktor Poliszczuk - zmarły historyk ukraińskiego
nacjonalizmu
Agnieszka Lipska-Sondecka, Samorząd terytorialny w systemie władzy
publicznej
Tomasz Jakubec, Dlaczego Polacy nie lubią sporu w polityce? O romantycznej
genezie pewnej postawy wobec współczesnego życia politycznego w Polsce

RECENZJE

Dariusz Góra-Szopiński, Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami
bogactwa narodów
Paweł Laidler, Grzegorz Górski, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
do 1930 roku
Rafał Opulski, O jedność Europy. Antologia polskiej XX-wiecznej myśli
europejskiej, wybór i opracowanie tekstów Sławomir Łukasiewicz
Bogumił Grott, Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Eugeniusz Różański,
Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach
w województwie stanisławowskim 1939-1946
Beata Kosowska-Gąstoł, Współczesne systemy polityczne, red. Marek
Żmigrodzki, Bożena Dziemidok-Olszewska
Joanna Sondel-Cedarmas, Maciej Marszał, Włoski faszyzm w polskiej myśli
politycznej i prawnej 1922-1939
Błażej Sajduk, Robert A. Dahl, Bruce Stinebrickner, Współczesna analiza
polityczna

Zobacz też inne numery czasopisma Politeja