pl | en

Wyszukiwanie:


[ zaawansowane ]
 

 

John Gray i krytyka liberalnego legalizmu

2017-12-14

Praca jest bez wątpienia wybitna. Autorka nie tylko analizuje poglądy Johna Graya, ale także przedstawia panoramę współczesnego liberalizmu i najważniejszych problemów, z jakimi liberałowie muszą się borykać. (…) Poglądy Johna Graya ewoluowały, tak jak poglądy każdego filozofa politycznego, który nie zamyka się w wieży z kości słoniowej. Autorka bardzo trafnie przeds...
 


 

Ad Americam 2015, nr 16

2017-12-12

7 Anna Bartnik, The World Before Control? American Immigration Law and Policy During Colonial Times

17 Brygida Gasztold, Of Promises Delivered and Failed: Post 9/11 America through the Eyes of The Reluctant Fundamentalist by Mohsin Hamid

29 Barbara Machnik, Paleoconservatism and the Issue of Immigration and Multiculturalism

41 Anna Pruska, US-Swiss Relations in...
 


 

Komunikacja międzykulturowa w praktyce translatorskiej. Perspektywa socjologiczna

2017-12-11

María Paula Malinowski Rubio – doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Metodologii Badań Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Psycholog (Universidad de Barcelona) i socjolog (Uniwersytet Jagielloński).

Trzeba […] zaznaczyć, że takie ujęcie [socjologiczne ujęcie kwestii przekładowych] jest rzadkie w polskich b...
 


 

Apostolski Kościół Ormiański w Armenii sowieckiej 1920-1932

2017-12-07

 Psychologiczne właściwości jednostki wrodzone i nabyte pod wpływem środowiska odegrały rozstrzygającą rolę. Przeświadczenie służenia dobrej sprawie było mocniejsze wśród rewolucjonistów rosyjskich niż w gronie obrońców ładu i porządku społecznego”. Tę konstatację można z całą pewnością odnieść także do historii Armenii i sukcesu polityki sowietyzacji nad starym ...
 


 

Autorytarne systemy polityczne świata arabskiego. Adaptacja i inercja w przededniu Arabskiej Wiosny

2017-12-05

 

Bliski Wschód jest regionem, w którym w XX wieku niedemokratyczne systemy polityczne dowiodły swojej trwałości. Większość państw leżących w Azji Zachodniej i Afryce Północnej zaraz po uzyskaniu niepodległości utrwaliła niedemokratyczny system władzy, przybierający formy republik prezydenckich (Syria – od 1947, Tunezja – od 1956, Algieria – od ...
 


 

Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995-2016

2017-12-05

Kwestie związane z mniejszościami narodowymi i etnicznymi zamieszkującymi obszar Bałkanów były i są kluczowe w kształtowaniu polityki wewnętrznej oraz zewnętrznej tego regionu. Różnice zdań w sprawach fundamentalnych, jakimi była np. organizacja państwa po I wojnie światowej, w Królestwie SHS (a później w Królestwie Jugosławii) przekładały się już wtedy na pod...
 


 

Między Oryginałem a Przekładem 2017, nr 37

2017-12-05

 

 

Muzyka w okolicznościach lirycznych. Zapisy słuchania muzyki w poezji polskiej XX i XXI wieku

2017-12-05

„Okoliczności liryczne” muzyki, o których mowa w książce, to okoliczności
jej odbioru przez szczególną grupę słuchających, jaką stanowią
poeci. Głównym przedmiotem zainteresowania stały się więc wiersze,
które przedstawiają rozmaite sytuacje obcowania ze sztuką dźwięków:
teksty, w których sytuacja liryczna jest tożsama z ...
 


 

Nauczmy dzieci śpiewać! Podręcznik dla nauczycieli prowadzących zajęcia wokalne z dziećmi i młodzieżą

2017-11-27

 

Paulina Wójcik – wokalistka, pedagog. W roku 2016 ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej (specjalności: nauczanie przedmiotów teoretyczno-muzycznych oraz rytmika). Jest także absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale wokalno-instrumentalnym, specjalność wokalno-aktorska. Od roku 2010...
 


 

LingVaria 2017, nr 24

2017-11-20

Spis treści

ZAGADNIENIA OGÓLNE
Zuzanna Topolińska: Przyimki – ich miejsce w opisie gramatycznym

POLSZCZYZNA WSPÓŁCZESNA
Anna Czelakowska: Wiedza kulturowa a opis leksykograficzny w jednojęzycznym słowniku języka polskiego
Ewa Rudnicka: Kategoria stylu w badaniach metaleksykograficznych
Jacek Szczepaniak: Wartościowanie jako praktyka ...
 


 

Sowiniec 2016, nr 48

2017-11-08

 

 

Podporządkowanie w stosunkach międzypaństwowych po zimnej wojnie

2017-11-06

Książka przedstawia podporządkowanie w dwustronnych stosunkach międzypaństwowych. W monografii podjęto gruntowne, wnikliwe badanie wszystkich państw w okresie 1992-2013.

Monografia ta jest oryginalną i inspirującą inicjatywą wydawniczą, o dużym znaczeniu poznawczym (teoretycznym i metodologicznym), jak i walorach dydaktycznych, które wiążą się z wypełnieniem istotnej luki w ź...
 


 

Między Rzymem, Dunajem a murem Hadriana. Prawo rzymskie i Europa w De Usu et Authoritate Iuris civilis Romanorum in Dominiis Principum Christianoru

2017-11-06

Doktor Łukasz Marzec jest pracownikiem naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładał też w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, Instytucie Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II oraz w Uniwersytecie Budapesztańskim. Kierował szkoleniem aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zajmuje się prawem rzymskim, historią prawa angielsk...
 


 

Kraków - metropolia, t.2. Dylematy rozwoju

2017-11-06

Niniejsza książka stanowi zbiór interesujących studiów naświetlających
temat rozwoju Krakowa z uwzględnieniem zarówno perspektywy historycznej,
jak też wyzwań współczesności. Każdy z tekstów powstał na podstawie
ambitnych i bardzo zaawansowanych badań naukowych. Dzięki temu czytelnik
otrzymuje sporą dawkę nowej wiedzy na temat Krakowa, a do...
 


 

Reformacja i władza. Reformy chrześcijaństwa w nurcie reformacji a spory o władzę na Śląsku w XVI i pierwszym dwudziestoleciu XV

2017-11-06

Reformacja była przełomem w historii Kościoła i tej części chrześcijaństwa, która do czasu zaistnienia tego zjawiska znajdowała się pod papieską obediencją. Rozłam wyznaniowy, który powstał tyleż w wyniku zainicjowanych przez reformację procesów, ileż w wyniku intensywnej ewolucji Kościoła katolickiego nakierowanej na tworzenie odrębnej w stosunku do reformacji tożsamości d...
 


 

LingVaria 2017, nr 23

2017-10-11

 

 

Michał Głuszkowski: Ile lingwistyki w slawistyce, ile slawistyki

w lingwistyce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Zagadnienia ogólne

Barbara Hlibowicka-Węglarz: Pidżyny i inne języki wehikularne . . . . . . . . 25

Aleksander Kiklewicz: Nieokreśloność a kwantyfikacja...
 


 

LingVaria 2017, numer specjalny

2017-10-11

 SPIS TREŚCI

 

Wojciech Chlebda: Nad kartami prac Profesora Witolda Mańczaka.

Notatki z marginesów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Maciej Grochowski: O poglądach Profesora Witolda Mańczaka

na paradygmaty językoznawstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
 


 

Kraków zmitologizowany

2017-10-10

 

Kraków – miasto królów i świętych, miasto

artystów, miasto literatury, miasto wielu kultur,
wreszcie miasto składające się z wielu miast

 


 

Małżeńskie umowy majątkowe w świetle krakowskiej polityki notarialnej (1918-1946)

2017-10-03

 

Przedstawienie praktyki notarialnej w zakresie małżeńskich umów majątkowych w Krakowie w omawianym okresie wnosi nowe treści do badań nad prawem małżeńskim majątkowym w Polsce przed unifikacją prawa cywilnego w 1946 r. Uważam, że należy zainteresować krakowskich notariuszy tym wartościowym opracowaniem. Przyznać trzeba, iż Kraków ma szczęście dysponować materiałem arc...
 


 

Pan Podstolic albo czym jesteśmy, czym być możemy. Romans administracyjny

2017-10-03

 W historii literatury Pan Podstolic Edwarda Tomasza Massalskiego wymeiniany jest czasem wśród kilku powieści-traktatów będących naśladownictwami Pana Podstolego Ignacego Krasickiego. Nawiązanie do tego utworu dziewiętnastowieczny autor sygnalizuje już samym tytułem i koncepcją głównego bohatera, Pana Podstolica, który jest synem Pana Podstolego i kontynuuje jeg...
 


 

Prawna regulacja medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce i wybranych państwach europejskich. Wybrane problemy

2017-10-03

 

Niniejsza monografia jest poświęcona prawnym aspektom medycznie wspomaganej prokreacji w Polsce. Wśród procedur medycznie wspomaganej prokreacji szczególne miejsce zajmuje procedura zapłodnienia pozaustrojowego, wywołująca ogromne zainteresowanie i spory w dyskusji społecznej. W zakresie jej oceny podzieleni są także bioetycy oraz środowiska medyczne i prawnicze. Wyni...
 


 
Zobacz najnowsze [ RECENZJE ]
 


(c) Księgarnia Akademicka